Hindi Alphabet In Sanskrit– Sanskrit Alphabet PDF, Charts & Practice Worksheet

Hindi Alphabet In Sanskrit – जो लोग संस्कृत अल्फाबेट को लिखना सीखना चाहते हैं वह इस पेज Sanskrit Alphabet With Hindi पर सीख सकते हैं Sanskrit Alphabet हिंदी अल्फाबेट की तरह एक देवनागरी लिपि है। आप यहां पर Sanskrit Swar, Sanskrit Vyanjan और Sanskrit PDF देख सकते हैं।

Difference Between Hindi & Sanskrit Alphabet

यदि आपको हिंदी अल्फाबेट पढ़ने आते है तो आपको Sanskrit Letters को सीखने में ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि Sanskrit Alphabet और Hindi Alphabet में कोई बड़ा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, आपको अल्फाबेट में कुछ वर्णों में असमानता दिखाई देगी हिंदी अल्फाबेट में 43 वर्ण होते हैं और संस्कृत अल्फाबेट में 52.

Hindi Alphabet In Sanskrit PDF Download – Sanskrit Consonants & Vowels PDF

Sanskrit Alphabet पेज की सहायता से आप Sanskrit Alphabet PDF मुफ्त में Download कर सकते हैं यहां आपको Sanskrit Vowel और Sanskrit Consonants PDF Download करने के लिए मिल जाएगा

Hindi Alphabet In Sanskrit With Pictures – Sanskrit Alphabet Charts

जो लोग इंटरनेट पर Sanskrit Alphabet Charts, Sanskrit Swar Chart, Sanskrit Consonants Chart ढूंढते हैं उनके लिए यह सबसे अच्छा पेज है यहां आपको Sanskrit Alphabet के सभी चार्ट मुफ्त में मिल जाएंगे।

Sanskrit Vowels – संस्कृत स्वरा

संस्कृत अल्फाबेट में कुल 16 स्वर होते हैं जिन्हें आप नीचे तालिका के माध्यम से देख सकते हैं

अ आ उ ऊ ऋ ॠ लृ ए ऐ ओ 
aāī uūṛ ṝ ḷ ai o  au

Sanskrit Consonants – संस्कृत व्यञ्जनानि

संस्कृत अल्फाबेट में 36 व्यंजन होते हैं जबकि हिंदी अल्फाबेट में 33 व्यंजन होते हैं

क्  ख्  ग  घ्  ङ्

k  kh  g  gh  ṅ

 च्  छ्  ज्  झ्  ञ्

c  ch  j  jh  ñ

 ट्  ठ्  ड्  ढ्  ण्

ṭ  ṭh  ḍ  ḍh  ṇ

 त्  थ्  द्  ध्  न्

t  th  d  dh  n

 प्  फ्  ब्  भ्  म्

p  ph  b  bh  m

 य्  र्  ल्  व्

y  r  l  v

श्  ष्  स्

ś  ṣ  s

Devanagari Conjuct Consonants – Sanskrit Letters

नीचे टेबल में आपको Devanagari Conjuct व्यंजन दिए गए है इनमे Sanskrit भाषा में बनने वाले सभी सयोजक व्यंजन भी दिए गए है।

क्कक्खक्गक्घक्ङक्चक्छक्जक्झक्ञक्टक्ठक्डक्ढक्णक्तक्थक्दक्धक्नक्पक्फक्बक्भक्मक्यक्रक्लक्ळक्वक्शक्षक्सक्ह
ख्कख्खख्गख्घख्ङख्चख्छख्जख्झख्ञख्टख्ठख्डख्ढख्णख्तख्थख्दख्धख्नख्पख्फख्बख्भख्मख्यख्रख्लख्ळख्वख्शख्षख्सख्ह
ग्कग्खग्गग्घग्ङग्चग्छग्जग्झग्ञग्टग्ठग्डग्ढग्णग्तग्थग्दग्धग्नग्पग्फग्बग्भग्मग्यग्रग्लग्ळग्वग्शग्षग्सग्ह
घ्कघ्खघ्गघ्घघ्ङघ्चघ्छघ्जघ्झघ्ञघ्टघ्ठघ्डघ्ढघ्णघ्तघ्थघ्दघ्धघ्नघ्पघ्फघ्बघ्भघ्मघ्यघ्रघ्लघ्ळघ्वघ्शघ्षघ्सघ्ह
च्कच्खच्गच्घच्ङच्चच्छच्जच्झच्ञच्टच्ठच्डच्ढच्णच्तच्थच्दच्धच्नच्पच्फच्बच्भच्मच्यच्रच्लच्ळच्वच्शच्षच्सच्ह
छ्कछ्खछ्गछ्घछ्ङछ्चछ्छछ्जछ्झछ्ञछ्टछ्ठछ्डछ्ढछ्णछ्तछ्थछ्दछ्धछ्नछ्पछ्फछ्बछ्भछ्मछ्यछ्रछ्लछ्ळछ्वछ्शछ्षछ्सछ्ह
ज्कज्खज्गज्घज्ङज्चज्छज्जज्झज्ञज्टज्ठज्डज्ढज्णज्तज्थज्दज्धज्नज्पज्फज्बज्भज्मज्यज्रज्लज्ळज्वज्शज्षज्सज्ह
झ्कझ्खझ्गझ्घझ्ङझ्चझ्छझ्जझ्झझ्ञझ्टझ्ठझ्डझ्ढझ्णझ्तझ्थझ्दझ्धझ्नझ्पझ्फझ्बझ्भझ्मझ्यझ्रझ्लझ्ळझ्वझ्शझ्षझ्सझ्ह
ञ्कञ्खञ्गञ्घञ्ङञ्चञ्छञ्जञ्झञ्ञञ्टञ्ठञ्डञ्ढञ्णञ्तञ्थञ्दञ्धञ्नञ्पञ्फञ्बञ्भञ्मञ्यञ्रञ्लञ्ळञ्वञ्शञ्षञ्सञ्ह
ण्कण्खण्गण्घण्ण्ण्छण्जण्झण्ञण्टण्ठण्डण्ढण्णण्तण्थण्दण्धण्नण्पण्फण्बण्भण्मण्यण्रण्लण्ळण्वण्शण्षण्सण्ह
त्कत्खत्गत्घत्ङत्चत्छत्जत्झत्ञत्टत्ठत्डत्ढत्णत्तत्थत्दत्धत्नत्पत्फत्बत्भत्मत्यत्रत्लत्ळत्वत्शत्षत्सत्ह
थ्कथ्खथ्गथ्घथ्ङथ्चथ्छथ्जथ्झथ्ञथ्टथ्ठथ्डथ्ढथ्णथ्तथ्थथ्दथ्धथ्नथ्पथ्फथ्बथ्भथ्मथ्यथ्रथ्लथ्ळथ्वथ्शथ्षथ्सथ्ह
XXद्गद्घXXXXXXXXXXXXXद्दद्धद्नXXद्बद्भद्मद्यद्रXXद्वXXXX
ध्कध्खध्गध्घध्ङध्चध्छध्जध्झध्ञध्टध्ठध्डध्ढध्णध्तध्थध्दध्धध्नध्पध्फध्बध्भध्मध्यध्रध्लध्ळध्वध्शध्षध्सध्ह
न्कन्खन्गन्घन्ङन्चन्छन्जन्झन्ञन्टन्ठन्डन्ढन्णन्तन्थन्दन्धन्नन्पन्फन्बन्भन्मन्यन्रन्लन्ळन्वन्शन्षन्सन्ह
प्कप्खप्गप्घप्ङप्चप्छप्जप्झप्ञप्टप्ठप्डप्ढप्णप्तप्थप्दप्धप्नप्पप्फप्बप्भप्मप्यप्रप्लप्ळप्वप्शप्षप्सप्ह
फ्कफ्खफ्गफ्घफ्ङफ्चफ्छफ्जफ्झफ्ञफ्टफ्ठफ्डफ्ढफ्णफ्तफ्थफ्दफ्धफ्नफ्पफ्फफ्बफ्भफ्मफ्यफ्रफ्लफ्ळफ्वफ्शफ्षफ्सफ्ह
ब्कब्खब्गब्घब्ङब्चब्छब्जब्झब्ञब्टब्ठब्डब्ढब्णब्तब्थब्दब्धब्नब्पब्फब्बब्भब्मब्यब्रब्लब्ळब्वब्शब्षब्सब्ह
भ्कभ्खभ्गभ्घभ्ङभ्चभ्छभ्जभ्झभ्ञभ्टभ्ठभ्डभ्ढभ्णभ्तभ्थभ्दभ्धभ्नभ्पभ्फभ्बभ्भभ्मभ्यभ्रभ्लभ्ळभ्वभ्शभ्षभ्सभ्ह
म्कम्खम्गम्घम्ङम्चम्छम्जम्झम्ञम्टम्ठम्डम्ढम्णम्तम्थम्दम्धम्नम्पम्फम्बम्भम्मम्यम्रम्लम्ळम्वम्शम्षम्सम्ह
य्कय्खय्गय्घय्ङय्चय्छय्जय्झय्ञय्टय्ठय्डय्ढय्णय्तय्थय्दय्धय्नय्पय्फय्बय्भय्मय्यय्रय्लय्ळय्वय्शय्षय्सय्ह
र्कर्खर्गर्घर्ङर्चर्छर्जर्झर्ञर्टर्ठर्डर्ढर्णर्तर्थर्दर्धर्नर्पर्फर्बर्भर्मर्यर्रर्लर्ळर्वर्शर्षर्सर्ह
ल्कल्खल्गल्घल्ङल्चल्छल्जल्झल्ञल्टल्ठल्डल्ढल्णल्तल्थल्दल्धल्नल्पल्फल्बल्भल्मल्यल्रल्लल्ळल्वल्शल्षल्सल्ह
ळ्कळ्खळ्गळ्घळ्ङळ्चळ्छळ्जळ्झळ्ञळ्टळ्ठळ्डळ्ढळ्णळ्तळ्थळ्दळ्धळ्नळ्पळ्फळ्बळ्भळ्मळ्यळ्रळ्लळ्ळळ्वळ्शळ्षळ्सळ्ह
व्कव्खव्गव्घव्ङव्चव्छव्जव्झव्ञव्टव्ठव्डव्ढव्णव्तव्थव्दव्धव्नव्पव्फव्बव्भव्मव्यव्रव्लव्ळव्वव्शव्षव्सव्ह
श्कश्खश्गश्घश्ङश्चश्छश्जश्झश्ञश्टश्ठश्डश्ढश्णश्तश्थश्दश्धश्नश्पश्फश्बश्भश्मश्यश्रश्लश्ळश्वश्शश्षश्सश्ह
ष्कष्खष्गष्घष्ङष्चष्छष्जष्झष्ञष्टष्ठष्डष्ढष्णष्तष्थष्दष्धष्नष्पष्फष्बष्भष्मष्यष्रष्लष्ळष्वष्शष्षष्सष्ह
स्कस्खस्गस्घस्ङस्चस्छस्जस्झस्ञस्टस्ठस्डस्ढस्णस्तस्थस्दस्धस्नस्पस्फस्बस्भस्मस्यस्रस्लस्ळस्वस्शस्षस्सस्ह
ह्कह्खह्गह्घह्ङह्चह्छह्जह्झह्ञह्टह्ठह्डह्ढह्णह्तह्थह्दह्धह्नह्पह्फह्बह्भह्मह्यह्रह्लह्ळह्वह्शह्षह्सह्ह

Conclusion – Sanskrit Alphabet को सीखना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि यह अधिकतर Hindi Alphabet की तरह ही होता है Sanskrit Letters की सभी जानकारी इस पेज पर मौजूद है।

FAQs About Hindi Alphabet In Sanskrit

Q1. संस्कृत में वर्ण किसे कहते हैं
Ans : Sanskrit Alphabet में अक्षरों को संस्कृत वर्ण कहते हैं

Q2. संस्कृत में 13 स्वर कौन कौन से हैं?
Ans : अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, लृ ए, ऐ, ओ, औ।

Q3. संस्कृत का पहला अक्षर कौन सा है?
Ans संस्कृत अल्फाबेट का पहला अक्षर “अ” होता है जो देवनागरी लिपि की ध्वनि भी है।